Share:

The Santa Clara Valley Transportation Authority (VTA) would like to invite you to a community meeting about a proposed Transit-Oriented Development (TOD) located at VTA’s Branham Station. The property is located at Branham Lane and Narvaez Ave in San Jose. VTA is considering a TOD project that could provide additional affordable housing in the area that may include homeownership opportunities.

This meeting will provide you with an opportunity to learn about VTA’s TOD program. VTA wants to hear from you and is very interested in your ideas and feedback for this site and encourages your participation at this meeting.

Spanish translation will be provided at the meeting. Individuals who require other language translation are requested to contact VTA Community Outreach at (408) 321-7575/TTY (408) 321-2330, or email community.outreach@vta.org, by April 23, 2021. Additional information is available at www.vta.org/branhamdevelopment.

You can join us directly on Zoom at: https://us02web.zoom.us/j/89090556112?pwd=VHRZTUdVV0k4TDJwSTJUbTA2WnhRdz09

Passcode: 890965

Or One tap mobile: +16692192599,,89090556112#,,,,*890965# US (San Jose)

Or Dial by your location: 1 669 219 2599 US (San Jose)

Meeting ID: 890 9055 6112

To view the livestream, without participating, you can watch this meeting on YouTube: https://youtu.be/4vgftNXs5Kw

Spanish Translation:

Santa Clara Valley Transportation Authority (VTA) desea invitarle a una reunión de la comunidad sobre un Proyecto de Construcción Orientada al Transporte Público (TOD) ubicado en el centro de trasbordos Branham Transit Center de VTA. La propiedad está ubicada en Branham Lane y Narvaez Ave., en San José. VTA está considerando este proyecto TOD que podría proporcionar viviendas asequibles adicionales en el área, que pueden incluir la propiedad de la vivienda.

Esta reunión le brindará la oportunidad de informarse sobre el programa TOD de VTA. VTA quiere escucharlo y está muy interesada en sus ideas y comentarios sobre este proyecto y lo alienta a participar en esta reunión.

Se proporcionará traducción al español en la reunión. Se solicita a las personas que requieran traducción a otro idioma que se comuniquen con la Oficina de Alcance a la Comunidad de VTA llamando al (408) 321-7575 / TTY (408) 321-2330, o enviando un correo electrónico a community. outreach@vta.org, antes del 23 de abril de 2021.

Existe más información disponible en www.vta.org/branhamdevelopment.

Para conectarse directamente con nosotros en Zoom puede usar este enlace: https://us02web.zoom.us/j/89090556112?pwd=VHRZTUdVV0k4TDJwSTJUbTA2WnhRdz09

Contraseña: 890965

O este número de One Tap Mobile: +16692192599,,89090556112#,,,,*890965# US (San Jose)

O marque según su ubicación: 1 669 219 2599 US (San Jose)

Número de identificación de la reunión: 890 9055 6112

Para ver la transmisión en vivo de esta reunión sin participar, puede hacerlo en YouTube: https://youtu.be/4vgftNXs5Kw

Chinese Translation:

聖塔克拉拉交通局 VTA 邀請您參加社區會議,討 論將在VTA Branham公交中心進行的以大眾交通 為中心的開發項目 TOD。這塊地位於San Jose的 Branham Lane及Narvaez Ave。VTA考慮進行這一 TOD項目,為該地區提供更多的平價住房,其中 也有可購置自住的房產。

會議將為您提供一個機會,瞭解一下VTA的TOD項 目。VTA很想聽聽您對該地點的想法及意見,希望 您能參加會議。

會議將提供西班牙語翻譯。需要其他語言服務的人 士,請在2021年4月23日前聯絡VTA社區推廣專線 (408) 321-7575/ 聽障專線 (408) 321-2330,或寄 信至community.outreach@vta.org. 其他資訊請上 網查詢 www.vta.org/branhamdevelopment.

您可直接上Zoom加入我們:https://us02web.zoom.us/j/89090556112?pwd=VHRZTUdVV0k4TDJwSTJUbTA2WnhRdz09

密碼: 890965

或使用手機:+16692192599,,89090556112#,,,,*890965# US (San Jose)

或由您的地點撥打電話:1 669 219 2599 US (San Jose)

會議代號:890 9055 6112

不參加會議只看直播,可上YouTube觀看會議進行情況:https://youtu.be/4vgftNXs5Kw

Vietnamese Translation:

Cơ Quan Giao Thông Vận Tải Santa Clara Valley (VTA) mời quý vị tham dự cuộc họp cộng đồng về dự án Phát Triển theo Định Hướng Giao Thông Công Cộng (TOD) được đề xuất tại Trung Tâm Giao Thông Công Cộng Branham của VTA. Trung tâm này tọa lạc trên đường Branham Lane và Narvaez Ave ở San Jose. VTA đang xem xét một dự án TOD mà có thể cung cấp thêm nhà ở giá rẻ trong khu vực có thể bao gồm cơ hội sở hữu nhà.

Cuộc họp này sẽ mang đến cho quý vị cơ hội tìm hiểu về chương trình TOD của VTA. VTA muốn nghe ý kiến của quý vị và rất quan tâm đến những ý kiến và phản hồi của quý vị cho địa điểm này cũng như khuyến khích quý vị tham gia cuộc họp này.

Bản dịch tiếng Tây Ban Nha sẽ được cung cấp tại cuộc họp. Những ai yêu cầu bản dịch cho những ngôn ngữ khác cần phải liên hệ với Ban Tiếp Cận Cộng Đồng VTA theo số (408) 321-7575/TTY (408) 321-2330, hoặc gửi email tới community.outreach@vta.org, chậm nhất vào ngày 23 tháng 4 năm 2021. Thông tin bổ sung có sẵn tại www.vta.org/branhamdevelopment.

Quý vị có thể tham gia trực tiếp với chúng tôi trên Zoom tại: https://us02web.zoom.us/j/89090556112?pwd=VHRZTUdVV0k4TDJwSTJUbTA2WnhRdz09

Passcode (Mật mã): 890965

Hoặc One tap mobile (Một chạm vào thiết bị di động): +16692192599,,89090556112#,,,,*890965# US (San Jose)

Hoặc Dial by your location (Gọi điện theo địa điểm của quý vị): 1 669 219 2599 US (San Jose)

Meeting ID (ID Cuộc Họp): 890 9055 6112

Để xem buổi họp phát trực tiếp mà không phải tham gia, quý vị có thể xem cuộc họp này trên YouTube: https://youtu.be/4vgftNXs5Kw

When:
April 28th
6:00PM - 8:00PM
Where:
Online Event
RSVP