Share:

On August 16, 2021, the Housing Department is hosting a community meeting on the Affordable Housing Siting Policy, to gather feedback before the policy is brought to City Council. We are eager to hear your thoughts and input that will help shape the future of affordable housing in our City. 

Please register in advance for the meeting.

Please contact Elisha St Laurent at elisha.stlaurent@sanjoseca.gov if you have questions.

Español, Tiếng Việt below


El Departamento de Vivienda está organizando una reunión de la comunidad sobre la Política de Ubicación de Viviendas Asequibles, para recabar opiniones antes de que la política se lleve a la reunión del Consejo de la Ciudad. Estamos ansiosos por escuchar sus pensamientos y aportaciones que ayudarán a dar forma al futuro de la vivienda asequible en nuestra Ciudad. 

Consulte la información que aparece a continuación para saber cómo inscribirse en la reunión:

Lunes 16 de agosto de 2021

6:30 p. m.

HAGA CLIC AQUÍ PARA INSCRIBIRSE POR ADELANTADO

Póngase en contacto con Elisha St Laurent en elisha.stlaurent@sanjoseca.gov si tiene preguntas.


Bộ Gia cư đang tổ chức một cuộc họp cộng đồng về Chính Sách Chọn Nhà Ở Giá Phải Chăng, để thu thập ý kiến phản hồi trước khi chính sách này được đưa ra cuộc họp Hội Đồng Thành Phố. Chúng tôi rất mong muốn được lắng nghe những suy nghĩ và ý kiến đóng góp của bạn để giúp hình thành tương lai của nhà ở giá cả hợp túi tiền tại Thành phố của chúng tôi.

Xin vui lòng xem thông tin bên dưới để đăng ký tham gia cuộc họp:

Thứ Hai, ngày 16 Tháng 8, 2021
6:30 CHIỀU
BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ TRƯỚC

Vui lòng liên hệ với Elisha St Laurent tại elisha.stlaurent@sanjoseca.gov nếu có thắc mắc.

When:
August 16th
6:30PM - 8:00PM
Where:
Online Meeting
RSVP