Share:

The Housing Department is hosting a listening session for the community on the Affordable Housing Siting Policy. The goal of this meeting is to help summarize the feedback and recommendations that will be presented to the Housing & Community Development Commission (HCDC) on May 13th, 2021, to determine the criteria for where Affordable Housing Siting Zones should be in the future. 

We are eager to hear your thoughts and input that will help shape the future of affordable housing in our City. 

Please contact Elisha St Laurent at elisha.stlaurent@sanjoseca.gov if you have questions regarding the Affordable Housing Siting Policy. 


Estimados socios comunitarios,

El Departamento de Vivienda está organizando una sesión de escucha para la comunidad sobre la Política de ubicación de viviendas asequibles. El objetivo de esta reunión ayudará a resumir los comentarios y la recomendación que se presentará a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCDC) el 13 de mayo para determinar cuáles serán los criterios para las zonas de ubicación de viviendas asequibles en el futuro. 

Estamos ansiosos por escuchar sus opiniones y aportaciones que ayudarán a dar forma al futuro de la vivienda asequible en nuestra ciudad. 

Lunes 3 de mayo de 2021

6:30 p. m. a 7:30 p. m.

HAGA CLIC AQUÍ PARA INSCRIBIRSE POR ADELANTADO

Identificación de la reunión: 963 1909 8275 Póngase en contacto con Elisha St Laurent en elisha.stlaurent@sanjoseca.gov si tiene preguntas sobre la política de localización de viviendas asequibles. 


Kính Thưa Quý Thân Hữu Cộng Đồng:

Sở Gia Cư đang tổ chức những buổi lắng nghe góp ý cuối cùng về Chính Sách Tìm Nhà Ở Giá Cả Hợp Túi Tiền. Mục tiêu của buổi họp này là để tóm lược các đề xuất về Chính Sách Tìm Nhà Ở Giá Cả Hợp Túi Tiền của Thành Phố và để đúc kết các tiêu chí xác định cho các Vùng Tìm Nhà Ở Giá Cả Hợp Túi Tiền, điều này sẽ giúp cung cấp thông tin về việc phát triển nhà ở giá cả hợp túi tiền được trợ cấp, hạn chế, và vị trí của nó trong tương lai.

Chúng tôi rất mong muốn được nghe những suy nghĩ và ý kiến đóng góp của bạn để giúp hình thành tương lai của nhà ở có giá cả hợp túi tiền tại Thành phố của chúng ta.

Thứ Hai, 3 Tháng Năm, 2021 

6:30 Chiều – 7:30 Tối

NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ GHI DANH TRƯỚC 

ID Buổi họp: 963 1909 8275 Xin liên lạc Elisha St Laurent tại elisha.stlaurent@sanjoseca.gov nếu bạn có các câu hỏi liên quan đến Chính Sách Tìm Nhà Ở Giá Cả Hợp Túi Tiền. 

When:
May 3rd
6:30PM - 7:30PM
Where:
Online Meeting
RSVP