Share:

Following months of community engagement, City staff will share draft goals and strategies for the Housing Element Update. You can join breakout sessions to provide feedback on Access to Rental Housing, Housing Production, Homeownership, Homelessness, and Neighborhoods. Learn more: www.sanjoseca.gov/HousingElementUpdate. Spanish interpretation provided. Vietnamese interpretaton will be made available if requested at least 3 days before the meetings; please email HousingElement@sanjoseca.gov.

Please register by using the link for the meeting you wish to attend:
ON ZOOM Wed., May 25, 6:00-7:30p.m. www.bit.ly/May25registration
ON ZOOM Wed., Jun 1, 6:00-7:30p.m. www.bit.ly/Jun1registration
IN PERSON* Sat., Jun 4, 10:00a.m.-12:00p.m. www.bit.ly/Jun4registration*Refreshments and supervised activities for kids will be provided.
________________________________________________________________________________________________________________
Reuniones comunitarias para la actualización del Elemento de Vivienda
Estrategias para la Vivienda

Luego de meses de participación comunitaria, la Ciudad compartirá objetivos y estrategias preliminares para la Actualización del Elemento de Vivienda. Tendrá la oportunidad de brindar comentarios sobre el acceso a la vivienda de Alquiler, la Producción de Vivienda, oportunidades de ser dueño de casa, la falta de vivienda y los vecindarios. Aprende más: www.sanjoseca.gov/HousingElementUpdate. Se proporciona interpretación en español.


Regístrese utilizando el enlace de la reunión a la que desea asistir:
EN ZOOM Miércoles 25 de mayo, 6:00-7:30p.m. www.bit.ly/May25registration
EN ZOOM Miércoles Jun 1, 6:00-7:30p.m. www.bit.ly/Jun1registration
EN PERSONA* Sábado Jun 4, 10:00a.m.-12:00p.m. www.bit.ly/Jun4registration
* Habrá refrescos y actividades para niños.
______________________________________________________________________________________________________________
Cuộc Họp Cộng Đồng về Kế Hoạch Nhà Ở
Các Chiến Lược về Nhà Ở

Sau nhiều tháng tham vấn cộng đồng, chúng tôi sẽ chia sẻ các mục tiêu và chiến lược dự thảo cho Bản Cập Nhật Kế Hoạch Nhà Ở. Chúng tôi muốn lắng nghe suy nghĩ của quý vị về các vấn đề Tiếp Cận Nhà Ở Cho Thuê, Xây Dựng Nhà Ở, Quyền Sở Hữu Nhà Đất, Tình Trạng Người Dân Vô Gia Cư và Cộng Đồng. Đối với nhu cầu thông dịch bằng tiếng Việt, vui lòng yêu cầu tối thiểu 3 ngày trước cuộc họp. Email: HousingElement@sanjoseca.gov

Vui lòng ghi danh bằng cách sử dụng đường liên kết của cuộc họp mà quý vị muốn tham dự.
TRÊN ZOOM Thứ Tư, ngày 25 tháng 5, 6:00-7:30 giờ tối www.bit.ly/May25registration
TRÊN ZOOM Thứ Tư, ngày 1 tháng 6, 6:00-7:30 giờ tối www.bit.ly/Jun1registration
HỌP TRỰC TIẾP* Thứ Bảy, ngày 4 tháng 6, 10 giờ sáng-12 giờ trưa www.bit.ly/Jun4registration
* Cuộc họp này có phục vụ đồ uống giải khát và cung cấp các hoạt động có giám sát cho trẻ em.

When:
May 25th
6:00PM - 7:30PM
Where:
ONLINE EVENT
RSVP