Share:

The County of Santa Clara is hosting two community workshops to explore the community’s vision on the possibilities for the Reid-Hillview Airport site. Light refreshments and child-friendly activities will be provided.

El condado de Santa Clara está organizando dos eventos para explorar la visión comunitaria sobre las posibilidades del terreno del Aeropuerto Reid-Hillview. Se proveerá refrescos ligeros y actividades para niños.

Hạt Santa Clara sẽ tổ chức hai cuộc hội thảo cộng đồng để khám phá tầm nhìn của cộng đồng về khả năng của sân bay Reid-Hillview. Giải khát nhẹ và các hoạt động thân thiện với trẻ em sẽ được cung cấp.

When:
March 18th
6:00PM - 8:00PM
Where:
William C. Overfelt High Multi-Purpose Room (Bldg. F, Room F5)
1835 Cunningham Avenue
San Jose CA, 95122