Share:

Vào ngày 31 tháng 8, Tiểu Bang California đã ban hành luật mới thay thế Đạo Luật Cấm Đuổi

Người Mướn Nhà của Thành Phố. Luật mới này bao gồm một số biện pháp bảo vệ cho những

người mướn nhà đang gặp khó khăn do COVID-19. Các điều khoản chính trong luật bao gồm:

  • Người mướn nhà không thể bị đuổi khỏi nhà trước ngày 1 tháng 2 năm 2021 vì nợ tiền mướn nhà do khó khăn COVID-19, nếu mướn nhà chưa thanh toán từ ngày 4 tháng 3 năm 2020 đến ngày 31 tháng 8 năm 2020. Người mướn  nhà phải cung cấp bản khai về tình trạng khó khăn để nhận được sự bảo vệ này.
  • Người mướn nhà gặp khó khăn trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 9 năm 2020 đến ngày 31 tháng 1 năm 2021, phải trả ít nhất 25% tiền mướn để tránh bị đuổi ra khỏi nhà. Người mướn nhà phải cung cấp một tuyên bố về sự khó khăn để nhận được sự bảo vệ này.
  • Nếu chủ nhà bắt đầu trục xuất trước ngày 1 tháng 2 năm 2021 người mướn nhà có 15 ngày để cung cấp cho chủ nhà một tuyên bố về sự khó khăn để chấm dứt việc trục xuất.

Để tìm hiểu thêm về Luật Bảo Vệ cho Người Mướn Nhà, xin qúy vị tham gia hội thảo sắp tới:

 

VÀO ĐÂY ĐỂ THAM GIA HỌP ZOOM

Hoặc tham gia qua số điện thoại: 877 853 5257 (Tổng đài miễn phí)

ID hội thảo trên web: 955 8487 9106

 

Để tìm hiểu thêm về luật của Tiểu Bang, xin qúy vị liên lạc số 408-975-4480 hoặc xem

https://landlordtenant.dre.ca.gov/faqs.html. Nếu như quý vị có câu hỏi, xin quý vị liên lạc với Bộ  Gia Cư tại 408-975-4480 hoặc RSP@sanjoseca.gov.

When:
September 18th
4:00PM - 5:00PM
Where:
Online Meeting