Share:

Phiên thông tin này sẽ đi qua về Lệnh Cấm trục Xuất trên toàn Quận Hạt Santa Clara County mà sẽ có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 8. Chúng tôi cũng sẽ nói về các điều khoản mạnh mẽ hơn bao gồm trong sửa đổi của San Jose về lệnh cấm trục xuất của họ.

Trình bày bởi Tổ chức Luật của Law Foundation of Silicon Valley và Silicon Valley @ Home.

Facebook Live: https://www.facebook.com/siliconvalleyathome/

When:
May 29th
3:30PM - 4:30PM
Where:
Online Event
RSVP