Share:

Santa Clara County invites you to participate in a virtual engagement. (Extended to June 25th!)

On Tuesday, February 25th, the County of Santa Clara held the 1st Community Workshop for the Reid-Hillview Airport. Our goal was to engage the East San Jose community and explore the community’s vision on the possibilities for the Reid-Hillview site. Due to the public health situation, we postponed our March 18th community workshop #2.

Our original plan was to hold Community Workshop #2 in person, however, given concerns about COVID-19 and the County’s health orders, our team created a virtual community engagement. Our online engagement meeting includes a video and a community input survey. We hope you will be able to participate virtually and:

Watch this 10-minute video presentation to receive a recap of what we heard in Community Workshop #1 and learn how this project is moving forward.

Complete this 10-minute survey (by 6/25) to provide input on the recap of Workshop #1 and continue the conversation about the future of the site. (note: To change the language, click on the drop-down menu in the top right of your computer screen, or top of your mobile screen. Choose your preferred language; works best on a computer or tablet.)

Share the video and survey with other community members! The more community members who participate, the better the County understands what the Community wants!

In the near future and when it is safe to do so, the County will host an in-person open house and share the input from this virtual community engagement to continue the dialogue we began at the beginning of the year. We look forward to reaching out to you again, once we receive guidance from the Public Health Department on public meetings and gatherings.

If you have question(s) or would like to share additional feedback please continue to send it through the Reid-Hillview website at www.sccgov.org/rhv. The video and survey will also be available at the website.

Stay safe and be well.

Español

Queridos vecinos,

Le escribimos para compartir una actualización y para invitarlo a participar en un compromiso virtual.

El martes 25 de febrero, el Condado de Santa Clara tuvo el 1er Taller Comunitario sobre el Aeropuerto Reid-Hillview. Nuestro objetivo era involucrar a la comunidad del este de San José y explorar la visión de la comunidad sobre las posibilidades del sitio Reid-Hillview. Debido a la situación de salud pública, retrasamos nuestro taller comunitario #2 del 18 de marzo.

Nuestro plan original era tener el Taller Comunitario # 2 en persona, sin embargo, dada la preocupación sobre COVID-19 y las órdenes de salud del Condado, nuestro equipo creó un compromiso virtual para la comunidad. Nuestra reunión de participación virtual incluye un video y una encuesta de aportes para la comunidad. Esperamos que pueda participar virtualmente y:

Mire esta presentación de video de 10 minutos para recibir un resumen de lo que escuchamos en el Taller Comunitario # 1 y aprenda cómo avanza este proyecto.

Complete este cuestionario que toma aproximadamente 10 minutos (antes del 25 de junio) para dar su opinión sobre el resumen del Taller # 1 y continuar la conversación sobre el futuro del sitio. (nota: Para cambiar el idioma, haga clic en el menú desplegable a la derecha de la pantalla de su computadora o en la parte superior de la pantalla de su móvil funciona; mejor en una computadora o tableta)

¡Comparta el video y la encuesta con otros miembros de la comunidad! ¡Entre más miembros de la comunidad participen, más bien comprenderá el Condado lo que la Comunidad quiere!

En el futuro y cuando sea seguro hacerlo, el Condado organizará una casa abierta en persona y compartirá los aportes de este compromiso comunitario virtual para continuar el diálogo que comenzamos a principios de año. Esperamos comunicarnos con usted nuevamente, una vez que recibamos dirección del Departamento de Salud Pública sobre reuniones públicas.

Si tiene alguna pregunta o desea compartir comentarios adicionales, continúe enviándolos a través del sitio web de Reid-Hillview en www.sccgov.org/rhv. El video y la encuesta también estarán disponibles en el sitio web.

Esperamos que se mantengan sanos y que estén bien.

Tiếng Việt

Hàng xóm thân mến,

Chúng tôi viết thư này để chia sẻ nội dung cập nhật và mời quý vị tham gia vào một cuộc hội thảo trực tuyến.

Vào thứ ba, ngày 25 tháng 2, Quận Santa Clara đã tổ chức Hội Thảo Cộng Đồng đầu tiên cho Sân bay Reid-Hillview. Mục tiêu của chúng tôi là thu hút cộng đồng phía Đông San Jose tham gia và khám phá tầm nhìn của cộng đồng về các khả năng cho sân bay Reid-Hillview. Do tình hình sức khỏe cộng đồng, chúng tôi đã hoãn hội thảo cộng đồng số 2 vào ngày 18 tháng 3.

Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là tổ chức Hội Thảo Cộng Đồng số 2 trực tiếp, tuy nhiên, vì lo ngại về COVID-19 và các lệnh liên quan đến sức khỏe của County, nhóm chúng tôi đã tạo ra một cuộc hội thảo cộng đồng trực tuyến. Cuộc hội thảo cộng đồng trực tuyến của chúng tôi bao gồm một video và một cuộc khảo sát ý kiến của cộng đồng. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ có thể tham gia trên mạng, và:

Xem bản thuyết trình video dài 10 phút này để biết thêm tóm tắt về những gì chúng tôi đã nghe trong Hội Thảo Cộng Đồng số 1 và tìm hiểu dự án này sẽ được tiếp tục phát triển như thế nào.

Hoàn thành bản khảo sát dài 10 phút này (trước ngày 25 tháng 6) để cung cấp ý kiến về những tóm tắt của Hội Thảo số 1 và tiếp tục cuộc trò chuyện về tương lai của sân bay. (lưu ý: Để thay đổi ngôn ngữ, bấm vào trình đơn thả xuống ở phía trên bên phải màn hình máy tính, hoặc trên cùng của màn hình điện thoại di động của quý vị; hoạt động tốt nhất trên máy tính hoặc máy tính bảng)

Chia sẻ video và khảo sát với các thành viên khác trong cộng đồng! Càng nhiều thành viên trong cộng đồng tham gia, Quận càng hiểu rõ Cộng Đồng muốn gì!

Trong tương lai sắp tới và khi an toàn hơn, Quận sẽ tổ chức một hội thảo cộng đồng trực tiếp và sẽ chia sẻ ý kiến từ cuộc hội thảo trực tuyến này để tiếp tục cuộc đối thoại mà chúng tôi đã bắt đầu từ đầu năm. Chúng tôi mong được tiếp cận với quý vị một lần nữa, khi chúng tôi nhận được hướng dẫn từ Sở Y tế Công Cộng về các cuộc hội họp công cộng.

Nếu quý vị có câu hỏi hoặc muốn chia sẻ ý kiến bổ sung, vui lòng tiếp tục gửi câu hỏi qua trang web Reid-Hillview tại www.sccgov.org/rhv. Video và khảo sát cũng sẽ có sẵn tại trang web này.

Giữ gìn an toàn và sức khỏe.

When:
June 25th - January 1st 1970
8:00PM - 12:00AM
Where:
Virtual Community Engagement and Survey