Share:

Hello South San Jose Residents! Join us on July 8, 6:00 pm – 8:00 pm, for another virtual forum on COPA, a law that would promote community ownership.

Join us to learn more! tinyurl.com/copaforum4

Spanish, English & Vietnamese interpretation

—–

¡Hola, residentes del sur de San José! Únase a nosotros el 8 de julio, 6:00 pm – 8:00 pm, para otro foro virtual sobre COPA, una ley que promovería la titularidad comunitaria.

Por favor regístrese en tinyurl.com/copaforum4

Interpretación disponible español, inglés y vietnamita

—–

Xin chào Cư dân hướng Nam San Jose! Tham gia với chúng tôi vào ngày 8 tháng 7, 6:00 chiều – 8:00 tối, cho một diễn đàn ảo khác trên COPA, một luật thúc đẩy quyền sở hữu của cộng đồng.

Vui lòng đăng ký tại tinyurl.com/copaforum4

Có thông dịch bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Việt

When:
July 8th
6:00PM - 8:00PM
Where:
Online Event
RSVP